fbpx

Облачни услуги – предимства и тенденции в развитието им

Облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата. Облакът предоставя на потребителите възможност да не инвестират допълнителни средства в хардуер и софтуер, да са по- гъвкави, като се възползват от този тип услуга в ежедневната си оперативна дейност.

Облачните технологии са едни от най актуалните тенденции в ИТ сферата в последните години, защото осигуряват услуги, спрямо нуждите на потребителите или услуги на поискване (on-demand-services). Те предоставят три типа модели на приложение: публичен облак, частен облак и хибриден облак. Публичният облак (Public cloud) e облачна инфраструктура, подготвена за използване от широк кръг клиенти и предоставяна срещу заплащане от доставчик на услугата.  От друга страна, инфраструктурата за частния облак (Private cloud) се предоставя от частна организация и служи за конкретните цели на своите потребители. Частната облачна (или вътрешна) инфраструктура е предназначена за ползване от самостоятелна организация или група. Тази инфраструктура не се споделя с други организации или потребители. Частният облак предлага сигурна среда с по- високо ниво на контрол (например Microsoft Private Cloud). Хибридният облачен модел (Hybrid cloud) позволява хостването на критично важни приложения в частният облак, докато приложенията с по-ниски изисквания към сигурността и достъпа се ползват в публичната част.

Облачните услуги могат да бъдат достъпни, посредством три модела (delivery models): IaaS (инфраструктура като услуга), PaaS (платформа като услуга), SaaS (Софтуер като услуга). В IaaS потребителя получава основно сървърен и мрежови ресурс и сам се грижи за процесите по инсталация на операционни системи, съхранение и бекъп на данните. PaaS е начин за отдаване под наем на хардуер, операционни системи, съхранение и мрежов капацитет по интернет. Този модел за предоставяне на услуги позволява на клиентите да наемат виртуализирани сървъри и свързаните с тях услуги за стартиране на съществуващи приложения или разработване и тестване на нови. SaaS услугите се предоставят от доставчиците на услуги, а клиентите използват тези услуги, за да стартират приложения в облачната инфраструктура. Тези приложения могат да бъдат достъпни чрез уеб браузъри.

Предимствата на облачната среда са много. Те предоставят огромен запас от ресурсвисока степен на оползотворяване на възможностите на хардуераеластичност при конфигуриране на разходите спрямо моментните нужди на бизнеса, изцяло автоматизиран процес и гъвкавост при потреблението – заплаща се толкова ресурс, колкото се използва.

Бизнесът не гледа вече на облачните услуги само като инструмент за оперативната си дейност. Акцентът се е насочил върху използването на облачните технологии, като цялостно решение за изпълнение на бизнес целите на компанията. Доставчиците на облачни услуги трябва постоянно да следят тенденциите в развитието им, за да бъдат конкурентни на пазара.

Тенденциите в развитието на облачните технологии през 2018г. са:

  • Растеж на облачните решения – все повече организации, които се стремят да оптимизират операциите си и улеснят достъпа на клиенти до предлаганите услуги, се насочват към облачните технологии.
  • Увеличаване на обема на облачното съхранение – поради високите темпове на прираст, при използването на облачни услуги, пространството за съхранение на данни се увеличава постоянно. Доставчиците е необходимо да предоставят повече дата центрове.
  • Подобряване на мерките за сигурност при защитата на личните данни – необходимо е въвеждането на все по- големи мерки за сигурност при съхранението и трансферирането на данните.
  • Създаване на нови категории облаци:
    • обществен облак – инфраструктура, която се споделя от няколко организации, които формират общността споделяйки близки интереси като сигурност, условия за ползване, изисквания за съвместимост и други подобни;
    • комбиниран облак – комбинирана облачна технология се формира при съединяването на няколко облака;
    • вътрешен облак (или облак в облаците) представлява мрежа от облачни структури, която е изградена на базата на отворени стандарти и предоставя специфична среда на облачна технология.

Облачните услуги не случайно придобиват такава популярност в последните години. Те предлагат редица преимущества, като лесен достъп до споделени ресурси, оптимизиране на разходите, гъвкавост и еластичност, автоматизация и виртуализация на ресурсите.
Нуждата от използване на облачните услуги нараства екстензивно, поради обективните си преимущества, затова е необходимо доставчиците на този вид технологии да следят тази тенденция и отговарят на нуждите на бизнеса.