fbpx

Политика на ССАРМ ЕООД за борба с подкупването

 1. Цел
  ССАРМ ЕООД се противопоставя на всички форми за корупция и обявява нулева толерантност към подкупването.
 1. Област на приложение
  Всички служители на ССАРМ ЕООД, както и всяко лице, свързано с компанията, което предоставя услуги от името и за сметка на фирмата, включително подизпълнители, техният персонал и бизнес партньори, са задължени да спазват настоящата политика.

Неспазването й може да доведе до предприемане на дисциплинарни мерки, които (в зависимост от случая) биха могли да доведат до прекратяване на трудови правоотношения със служител или до прекратяване на договорни отношения с трета страна.

Корупцията означава всякакъв вид подкуп; предлагане, даване, обещаване или съгласие да се дават, изискват или приемат пари, активи или други неподходящи ползи от правителствени служители, държавни сектори, частни сектори или отговорни лица или в пряка или непряка дейност, така че такова лице да може да продължи или да пренебрегне неговата/нейната функция, за да придобие, запази бизнеса, да препоръча конкретна компания на дружеството, или да постигне неправомерни ползи в бизнес транзакцията.

 1. Основни рискове и антикорупционни мерки
  • Подкуп

Подкупът може да бъде под формата на пари или физически предмет, услуга, вноска в благотворително начинание. Подкупът може да бъде също под формата на неуместно щедро или многократно гостоприемство.

 • Публичен подкуп

Публичен подкуп е подкупът, даден на държавен служител. Подаръци и гостоприемство, които могат да бъдат съвсем приемливи за частни лица, са напълни неуместни и опасни по отношение на държавен служител.

                   3.1.2     Търговски подкуп

Търговски подкуп е случай за подкупване на частно лице.

ССАРМ ЕООД се ръководи от принципа, че всяка друга компания разчита на своите служители да действат в неин интерес и подкупът подрива това морално задължение.

Всяко действие, довело до недобросъвестно поведение на служител, или до разрушаване на доверието за неговия работодател или ръководство може да се счита за търговски подкуп.

Служителите на ССАРМ ЕООД нямат право да предлагат, обещават или подаряват ценност на друго лице с цел склоняване или награждаване на това лице за неправилно изпълнение на негова функция по отношение на неговия работодател или ръководство.

Търговски подкуп е склоняване към нарушаването на задълженията на лицето към неговата компания.

Служителите и партньорите, които действат от името и за сметка на ССАРМ ЕООД не могат да предлагат, да предоставят, да искат или да приемат каквито и да и да било предимства и облаги, предназначени да окажат влияние върху вземането на решения от други лица с оглед постигането на една бизнес цел.

3.2 Плащане за облекчаване на формалности

Плащането за облекчаване на формалности е предоставянето на малки суми за подсигуряването или ускоряването на определен процес. Плащането за облекчаване на формалности се забранява в ССАРМ ЕООД.

3.3 Бизнес подаръци

Предлагането, предоставянето или получаването на каквито и да било подаръци със скромна стойност не се счита за форма на подкуп.

Предлагането, даването или получаването на пари в брой или паричен еквивалент е забранено в ССАРМ ЕООД.

Отговорност на лицата, които предлагат или приемат подарък, е да решат дали дарът е подходящ и стойността му е адекватна.

3.4. Събития и срещи

Организирането на събития и срещи с ясни бизнес цели, като бизнес обеди и други професионални срещи със скромни и разумни разходи, не се квалифицират като форма на корупция.

Забранено е организирането или приемането на покани за скъпи или екстравагантни събития от наши служители и партньори, които действат от наше име и за наша сметка.

Организаторът или участващото лице трябва да провери дали събитието не нарушава някое от гореизброените правила. Пътуване, настаняване и други свързани с тях разходи трябва да бъдат изплатени от поканената страна във всички случаи.

3.5. Взаимоотношения с публичния сектор

Във всички случаи трябва да се подхожда с повишено внимание при взаимоотношенията с държавни служители и лица, заемащи публични длъжности

3.6. Политически дарения

В компанията се забранява извършването на дарения на политически партии или длъжностни лица с цел получаването на тяхната подкрепа за изпълнителни, законодателни, административни или други действия, които може да са благоприятни за ССАРМ ЕООД.

 1. Роли и отговорности

Управителят на ССАРМ ЕООД е отговорен за определянето на политиката, мониторинга и формирането на ефективна система, подкрепяща антикорупционното поведение, за да култивира анти-корупционното мислене като култура на компанията.

Служителите на ССАРМ ЕООД могат да носят юридическа отговорност за действията на партньорите, доставчиците или други трети лица, дори ССАРМ ЕООД да не е извършило никакви закононарушения, може да бъде изложено на юридически действия и уронване на репутацията.

Служителите на ССАРМ ЕООД осъзнават потенциалните рискове, свързани с използването на трети страни и се извършва адекватна проверка преди ангажирането им.

Спазва се принципа да бъда извършвана проверка пропорционално на степента на риска, който съществува при конкретните обстоятелства.

 1. Бизнес подаръците и гостоприемството
  • Подаръци

При никакви обстоятелства не се позволява да бъдат подарявани подаръци, организиране на развлечения или да бъде оказвано гостоприемство на други хора, с цел въздействие върху трета страна да действа благосклонна към ССАРМ ЕООД.

              5.1.2. Всички подаръци, развлечения или гостоприемство, предоставени на държавни служители, трябва да бъда одобрени предварително от Управителя, а след осъществяването им да бъдат документирани от Координатора на Комисията за борба с корупцията в ССАРМ ЕООД в предвидения за целта регистър.

              5.1.3. Подаръците, развлеченията и гостоприемството като цяло, независимо дали в обществения или частния сектор, трябва да бъдат с приемлива стойност, прилични по вид или място, да имат за цел законни взаимоотношения.

              5.1.4. Подаръците, които не са поискани и са малки по стойност, могат да бъдат подарявани или при празничен повод (например по новогодишните празници или други празнични дни) или при специален случай (сватба, раждане на дете, пенсиониране, погребение), когато не подаряването или неприемането на подарък би изглеждало като неучтиво или некултурно. Такива подаръци трябва предварително да бъдат разрешавани и одобрявани от Ръководството на ССАРМ ЕООД.

              5.1.5. Ръководството на ССАРМ ЕООД заплаща разумни представителни средства съгласно предварително одобрени от Управителя разходи за всеки конкретен случай.

 1. Отговорности
  • Служителите на ССАРМ ЕООД на всяко ниво за длъжни да познават и спазват Политиката за борба с подкупването чрез избягване на пряко или непряко участие в корупционен процес.
  • Всички служители трябва да уведомят определените длъжностни лица в ССАРМ ЕООД за подкупване/подозрение в подкупване.
  • Лице, извършило акт за подкуп, подлежи на дисциплинарни наказания в съответствие с вътрешните стандарти на ССАРМ ЕООД.
  • ССАРМ ЕООД подкрепя разпространението, споделянето на знания и комуникацията с трети страни, които участват или влияят на ССАРМ ЕООД, така че тези страни да се съобразяват ефективно с борбата против подкупването.
  • Управителят на ССАРМ ЕООД се ангажира с гарантиране на толерантност и сигурност на лицата, подали сигнал за подкупване.
 1. Благотворителна вноска или помощ

Предоставянето на помощ или получаването на помощ се решава за всеки конкретен случай, прилага се прозрачно и в съответствие с установените закони, като се докаже, че тази сделка няма да бъда установена като акт за подкуп.

 1. Бизнес отношения и процес на обществени поръчки в публичния сектор

Всички видове подкупи или незаконни плащания са забранени във всички бизнес транзакции на ССАРМ ЕООД и връзки с правителството. Участието на ССАРМ ЕООД в публични търгове се извършва прозрачно и в пълно съответствие със съответните закони и разпоредби.

 1. Подаване на сигнал

Когато служител е станал обект на опит за подкупване, или узнае или има основателно съмнение за подкуп, той следва да информира Координатора на Комисията за борба с подкупването или директно Управителя на ССАРМ ЕООД.

Такива сигнали ще бъдат разглеждани по всяко време при спазване на строга тайна, така че докладващите по тези въпроси по всяко време ще бъдат защитени от ръководството на ССАРМ ЕООД. Доставчици, подизпълнители, консултанти и други контрагенти на ССАРМ ЕООД, които станат обект на акт за подкупване от страна на служител на компанията, или узнаят или имат основателни съмнения за корупционни практики в нейната дейност, могат да съобщят за случая, чрез писмен сигнал или жалба, подаден по установения в ССАРМ ЕООД ред за комуникация – на сайта или директно чрез ползване и на двете форми.

 1. Заключителни разпоредби

Съблюдаването и изпълнението на настоящата политика е съгласно приложимото право и по-специално българският Наказателен кодекс, според който както активният, така и пасивният подкуп е забранен и може да се квалифицира като престъпление.

ССАРМ ЕООД предприема сериозни мерки срещу тези, които нарушават гореспоменатите правила. За подобни нарушения се прилагат най-строги дисциплинарни мерки.

Настоящата политика се прилага, когато се установяват нови търговски взаимоотношения, чрез създаване на смесени дружества/консорциуми или връзки с нови клиенти и доставчици.

При такива нови взаимоотношения ССАРМ ЕООД изисква внимателна преценка по отношение на етичното поведение и надеждността на всеки един бизнес партньор. Настоящата Политика за борба с подкупването се преразглежда редовно, за оценка на нейната актуалност и с оглед съобразяването й с промените в бизнеса, регулирането, стандарта и законите.

 1. Санкции

Нарушения на тази политика може да доведат до дисциплинарен акт спрямо служител и включително прекратяване на договор за служител и прекратяване на бизнес отношения в случай на трета страна.

ССАРМ ЕООД има право да предупреди правоприлагащите органи, ако оценката на ситуацията налага това.

При нарушения на законите за борба с подкупите, физически лица могат да подлежат на граждански и наказателни санкции, включително глоби и затвор.

Доказване на съзнателно не-докладване/прикриване на предполагаеми нарушения на настоящата политика се разглежда с изключителна сериозност от Ръководството на ССАРМ ЕООД.

За подаване на сигнал за корупция моля да се обърнете към оторизирания служител за сигнали за корупция или подозрение в корупция на ССАРМ ЕООД на следния и-мейл адрес: anti-corruption@ssarm.bg

За целите на изпълнение на настоящата политика за борба с корупцията в ССАРМ ЕООД е въведена Система за управление борбата с подкупването в съответствие с изискванията на Международен стандарт EN ISO 37001:2016, съгласно която определяме целите за борба с подкупването, насърчаваме загрижеността и съпричастността с борбата с подкупването на основа на разумна вяра в доверието, без страх от репресии.

 

 

Ръководството на ССАРМ ЕООД подкрепя авторитета и независимостта на Комисията за спазване на правилата с борба с подкупването!

 

 

Ние, Управителите на ССАРМ ЕООД Николай Паунов и Николай Димчев обявяваме личния си ангажимент за спазване изискванията и непрекъснато усъвършенстване на системата за управление борбата с подкупването!