fbpx

Поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

Наименование: ССАРМ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 201231296

Седалище и адрес на управление София, жк. Стрелбище, бл.93, вх. А, ап.51

Адрес за кореспонденция гр. гр. София, бул. Александър Малинов 87, ет. 2, офис 1

Телефон +359 2 474 43 03;

E-mail office: office@ssarm.bg

Уебсайт: http://ssarm.bg

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518

Уебсайт: www.cpdp.bg

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. ССАРМ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с Възложител по закона за обществените поръчки.
 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;
 • За изпълнение на задължения и упражняването на специални права на администратора по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност за обработването на специални категории лични данни;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор или Възложител по Закона за обществените поръчки, ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в ССАРМ ЕООД, включително за следните цели:

 • Индивидуализиране на кандидата;

ССАРМ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или ССАРМ ЕООД ) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 • Осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • Извършване на подбор на кандидати;

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните

данни;

 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите,

Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Чл. 6. (1) ССАРМ ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на Дружеството.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия брой на назначени служители и ограничения обем на лични данни, които се обработват, не е необходимо провеждането на оценка на въздействието за настоящата операция за обработка на лични данни.

 • Администраторът не събира и не обработва лични данни на кандидатите за работа, които се отнасят за следното:
  • Разкриват расов или етнически произход;
  • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • Генетични и биометрични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • Администраторът не събира и обработва данни за здравословно състояние на кандидатите за работа, освен след извършен подбор за целите на сключване на трудов договор и определяне на подходящи условия на труд.
 • Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
 • Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 Чл. 7. (1) ССАРМ ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица- търговски партньори/клиенти, включително като физически лица-партньори/клиенти, за следните цели:

 • Сключване на договори с Възложител по закона за обществените поръчки – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с Възложител по закона за обществените поръчки и неговото администриране;
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор и неговото администриране.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, не е необходимо извършването на оценка на въздействие.

 • Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.
 • Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 9. (1) ССАРМ ЕООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, ССАРМ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

 • ССАРМ ЕООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на ССАРМ ЕООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.
 • ССАРМ ЕООД съхранява личните данни на клиенти на дружеството, които упражняват право на отказ или рекламация до прекратяване на договора и 5 години след това за целите на поддържане на регистър на рекламациите.
 • Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.
 • Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на договора.
Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 10. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 11. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ССАРМ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст.

 • Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.
 • Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
 • ССАРМ ЕООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.
Право на достъп

Чл. 12. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване

Чл. 13. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен “)

Чл. 14. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
  • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.
 • За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст и да се легитимирате с документ за самоличност на място.
Право на ограничаване

Чл. 15. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 16. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • Да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • Да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст.

Право на получаване на информация

Чл. 17. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 18. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 19. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 20. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, ССАРМ ЕООД може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 21. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 22. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото Законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Уебсайт:  http://www.cpdp.bg/  

Чл. 23. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

ССАРМ ЕООД ще препраща към тази Задължителна информация линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.